Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mi a Hungarizmus
 
Nagyon sokan sokféle véleményt írtak már a Hungarizmusról. Ki érdekből tette, ki rendelésre „gyártotta”, ki ködösítésre szánta az írását. Feltételezhetően, nagyon kevés ember írta le a valóságot.
Álljon most itt egy rövid kivonat „Henney Árpád: Mi a Hungarizmus? (1957. 2. kiadás)” könyvecskéjéből, hogy ki – ki maga alkothassa meg véleményét a Hungarizmusról, a leírtak alapján.
 
„Előszó a második kiadáshoz
 
…Azt kérem tehát minden testvéremtől, hogy olvassa el, tudja meg mi a hungarizmus és csak azután ítéljen és döntsön saját további magatartása ügyében…1957. március hó. Henney Árpád
 
I.
 
Mi tehát a hungarizmus?... A legmagasabb fokú magyarság!...de mivel lehet ezt bizonyítani? A hungarizmus céljával.
A hungarizmus célja a magyar birodalomi gondolat megvalósítása!
Természetesen tudjuk, hogy Trianon óta…Csonkamagyarország magyarságát …egyre nagyobb mértékben pusztította az egyke és az egyse. Évtizedeken át csak beszéltek…de ellene semmit sem tettek.
Társadalmi berendezettségünk napról-napra betegebb lett…proletáriátus száma nőttön – nőtt….Értelmiségünk…kezdő állások betöltésénél …a legmagasabb helyekről jövő ajánlás volt a döntő tényező. Honvédségünk szelleme teljesen ferde…
A magyar nő nagy többségében munkásnőnek, tisztviselőnőnek és minden egyébnek készült…csak a magyar család lelkének, családanyának nem…
Ebben a széteső, pusztuló világban egyetlen szilárd politikai irányzat a hungarizmus, mely attól a felismeréstől vezettetve indítja meg küzdelmét, hogy: Délkelet-Európa vezető népe a magyar!
Történelmi múltja, államalkotó képessége…határozzák meg elhivatottságát erre a szerepre, anélkül azonban, hogy ez a vele együtt élő népcsoportok elnyomására törekvő sovinizmus lenne…A hungarizmus nem ismer sem nagy, sem kis népeket, sem előjoggal felruházott kiválasztott népet, hanem csak életképes vagy életképtelen népeket... Magyar Birodalom – az Úristen általteremtett tökéletes földrajzi egység, amit ember meg nem változtathat…az emberi korlátoltság és gyűlölködés erőszakkal szétdarabolhat ugyan, hogy életképtelen államocskákat létesítsenek…de ezt ..semmiféle hatalmi akarat nem tarthatja fenn örökre. Csak egy tökéletes politikai egység teheti lehetővé, hogy…itt sorsközösségben élő összes népek számára hasznosítható legyen. Ennek az egységnek a megteremtésére törekszi a hungarizmus, de nem hatalmi szóval, hanem…egymást kiegészítő különböző faju, nyelvű és vallásu népek nemzeti érzését és öntudatát, nyelvét, szokását és vallását feltétlenül tiszteletben tartva szervezi meg …együttélés lehetőségét….a cél ez az eszményi politikai egység: a Magyar Birodalom…a XX – ik században a hungarizmus népi mozgalma jelöli népünk …hatalomra törekvő akaratát…
az első világháborút követő trianoni békeparancsban …a Magyar Birodalmat…széttörték… Ezzel ezen területen állandósították a nemzeti ellentétek legteljesebb kiéleződését…és gazdasági életképtelenségét… A legfontosabb teendő tehát a magyar nép életerejének felfokozása és ezáltal összetartó képességének érvényesítése….
Ezt a történelmi feladatot akarja és fogja elvégezni a hungarizmus.

 

II.
 
…Ne legyen semmi külső vagy belső tényező, mely a magyart a magyarral szembe állítja…Az eddigi rendszerben felső, közép és alsó osztályokat ismertünk. A társadalomnak ez a rangsorolása okozza az osztályharcot. Ezzel szemben a hungarizmus …társadalmi rendjének alapja az a természetes társadalmi rétegződés, amely hivatás szerint csoportosítja a nemzeti társadalmat.
 
1. A hungarizmus és a paraszt
 
A hungarizmus szerint…helye van a …hungarista alaptételben:
A paraszt a nemzetfenntartó
 
…iparra szükség van, de nem mint célra, hanem mint eszközre. A parasztgazdálkodás számára…mezőgazdasági iparhoz szükséges gépeket …állítja elő…Szükség van a …kisiparra is …ahol egyéni ízlést, sokféleséget..és..minőséget kell biztosítani…Az igazi..paraszt..tiszta nacionalizmus képviselője..ha a földbéke biztosítva van. Földbéke pedig akkor van, ha a föld a paraszt felelős tulajdonában ..van…. a föld azé, aki azon felelősen…tud gazdálkodni, vérével is megtudja védeni és gyermekeinek hiánytalanul örökségül, tudja hagyni. A föld elsősorban tehát a paraszté….Földreformot akartunk…agrárproletáriátus jelentős részét, elsősorban a nyagycsaláduakat, földhöz juttassuk…azt a földrablást, amit…a jelenlegi kommunista rendszer csinált, nem ismerjük el…
A Hungarizmus a magántulajdon alapján áll és ezért az erre érdemeseket …kártalanítani fogja…szembe fog helyezkedni minden önző, egyéni érdekkel…Az értelmiséghez való viszonya sorsdöntő nemzetünk életében…Ha az értelmiség megszakítja a parasztsággal bensőséges viszonyát…..úgy végzetesen elszakad a szülőtalajától,….kiszolgáltatottja lesz ..önkényes hatalmi törekvéseknek.. A Hungarista parasztnak. .tudnia kell, hogy nem csak a földet, hanem a nemzetet is meg kell becsülnie azáltal, hogy a dús gyermekáldást vállalja és nemzetünk iránti kötelességének tartja.
 
2. A hungarizmus és a munkás
 
Az eddigi társadalmi rendszerben a magyar munkás nemzetközi proletár volt, aki marxista materializmus hazugságaitól elszédítve, szervezett szociáldemokratának csúfolta önmagát….A proletár nem nacionalista, hanem istentelen hazátlan, otthontalan és családtalan bitangolásba kergetett csavargója az erkölcsi, szellemi és anyagi züllésbe mesterségesen belekényszerített társadalmi rendnek…olyan bérrabszolga, aki legtermészetesebb anyagi jólétének legkezdetlegesebb előfeltételeit sem tudja kiharcolni….
A hungarizmus a magyar munkást a nemzetköziség posványából…kiemeli…a munkabéke felelős letéteményese…lesz. Munkabéke pedig akkor van, ha a magyar munkás …biztosította magának a tiszta egészséges családi otthont…munkahelyet, hogy családja és nemzete számára …a legjobb munkaeredményt érhesse el. …a hungarizmus ..a munkást a nemzeti tőke birtoklásához segíti..
A hungarizmusban a magyar munkás a nemzetépítő.
 
3. A hungarizmus és az értelmiség
 
A hungarizmus…a társadalom minden rétegét felöleli és abból senkit ki nem rekeszt. A nemzetfenntartó paraszt és a nemzetépítő munkás …összefogja…az értelmiség, amely egyedül képes arra, hogy a nacionalizmust és a szocializmust a …nemzeti és népi élet hasznára megszervezze.
Az értelmiség tehát az igaz és tiszta hungarizmus megtestesítője…a Pax Hungarica letéteményese. A hungarizmusban az értelmiség a nemzetvezető….az u.n. polgári réteg felmorzsolódott. A liberális rendszer középosztálynak nevezte el, mert nem tudta elhelyezni sem a plutokraták*, sem a proletárok közé… malomkövei között megsemmisült, vagy legalábbis azon az úton van…Ezért a hungarizmus tudatosítja benne, hogy …felelős vezetésre hivatottak. Ezt a nagy szerepet azonban eddig betölteni nem tudhatta…tehetetlen kiszolgáltatottja volt a rendszernek. A hungarizmus ennélfogva minden egyes társadalmi rétegünk szellemi elitje számára azt a szabadságharcot jelenti, amelynek végcéljában az értelmiségnek vezetésre való elhivatottsága és joga áll, ha a nemzetünkhöz megingathatatlanul hűséges…becsületes, erejében és elhivatottságában rendületlenül hisz. A hungarizmus alaptörvénye melyet értelmisége számára kötelezővé tesz, a következő: Ha választani kell nemzet és alkotmány, igazság és jog, élet és törvény között, úgy kötelessége, hogy mindenkor a nemzetet, az igazságot és az életet válassza, mert tudnia kell, hogy ez a három örökkévaló. Az alkotmány, a jog, és törvény szükséges, de múló formák, amelyeket a nemzet akkor és úgy cserélhet ki, ahogy fejlődése, uj életakarása ez megköveteli. 
*Plutokraták = érdekközösség
4. A hungarizmus, a nő és a gyermek
 
A nemzeti életet úgy kell tekinteni, mint isteni adományt arra, hogy….benne valósítsuk meg a közös vér kötelékét, a magyar családot….A nő hivatása és feladata a szeretet és gyöngédség gyakorlása a család keretében…A hungarizmus a család szentségét sérthetetlennek tartja. Nemzetünk erkölcsi életének biztosítása és védelme érdekében a leghatározottabban ragaszkodik minden házasságnál az egyházi esketéshez…A nemzet legdrágább kincse a gyermek, mert ő a nemzet jövője, s halhatatlanságának záloga.
A nő a családbéke letéteményese, a nemzetmegtartó
A hungarista …izzó hazaszeretettel telített ifjúságot nevel, mely képes lesz…a Kárpátok által övezett Duna-Tisza medence kiegyensúlyozott, boldog életének felépítésére és biztosítására.
 
5. A hungarizmus és a katona
 
A hungarizmus kerüli a háborút, de nem riad vissza attól, hogy…teljes elszántsággal fegyveresen is megvédje. Nincsenek hódító törekvései, de felkészül a védekezésre…Ebben a felkészültségben a nemzet minden egészséges, munka-és harcképes tagja részt vesz és együttesen alkotja a fegyveres nemzetet…Ez a hadsereg a szó igaz értelmében a nemzet honvédsége, melynek tagjai…nemzetünk érdekei védelmében életüket bármely pillanatban feláldozzák.
A katona a nemzetvédő
 
A hungarizmusban ..ezen öt erőtényezőjének, a parasztnak, a munkásnak, az értelmiségnek, a nőnek és a katonának életképes, egészséges megszervezése alkotja a hungarizmus legfontosabb feladatát…együttesen alkalmas arra, hogy általuk a magyar nép történelmi hivatását, délkelet-európai vezető szerepét ismét visszaszerezni és teljesíteni tudja.
 
III.
 
A hungarizmus keresztény vallás-erkölcsi alapon áll…A hungarizmus istenhívő és krisztushívő, nem tűri az istentagadást, a Krisztus-gúnyolást és a vallástagadást. Az egyházak dogmáihoz nem nyúl.
Meg fogjuk adni Istenünknek, ami Istené és meg fogjuk adni nemzetünknek, ami a nemzeté.
 
IV.
 
Hungarisztikus kultúrpolitikánk alapja a magyar népi kultúra.
Az egész világgal megismertetjük magasrendű kultúránkat…a magyar nép, jogot szerzett arra, hogy életterében saját kulturális életét élhesse. Célunk olyan generáció felnevelése, mely testben és lélekben erős, egészséges, szép, becsületes, önzetlen, önfeláldozó, vallásos, a maga erejében bízó, kitartó a hazáért élni és halni kész…Nevelőintézményeink megújhodó közszelleme a nemzeti értékek ismeretére támaszkodó tanulmányi anyaga lehetővé fogja tenni, hogy a magyar ifjúság új lelki típusa mielőbb kialakuljon…A hungarizmus igen fontosnak tartja, hogy a népnevelés igen szoros kapcsolatot tartson a nemzeti élettel, azzal soha ellentétbe ne kerüljön, mert mindenkor a nemzeti társ és sorsközösség építőjének kell lennie.
 
V.
 
A hungarizmus egyik legfontosabb feladata…erkölcstelen gazdagodás letörése…a vállalkozási kedvet… nem kell félteni a hungarista gazdálkodástól, mert csak annak a határtalan igazságtalan vagyonosodásnak fog határt szabni, amely eddig is tobzódó formájában milliók elsorvadására vezetett.
A hungarista nemzetgazdálkodás célja a népi közösség anyagi jóléte.
A nemzetgazdálkodás a magángazdálkodáson nyugszik…alapja a szocialista szabadgazdálkodás. Szocialista, mert kötelezettséget jelent a népi közösséggel szemben, szabadgazdálkodás, mert minden teljes jogú magyar állampolgár a nemzetgazdálkodásában tehetségének megfelelően részt vehet….
A hungarista nemzetgazdálkodás alapja a nemzeti tőkerendszer.
Az egyes ember által összehalmozott tőkének van egy határa, amelyen felül a tőke már nem egy ember munkájának a gyümölcse. Az ilyen tőkefelhalmozódáshoz a dolgozó nemzet termeléssel…fogyasztással, az államhatalom pedig …a haszon élvezetének…biztosításával járulnak hozzá. Az államhatalomnak tehát joga van ahhoz, hogy a …tőke áldásos hasznából az összes résztvevőnek megfelelő hányadot juttasson…tiszta haszonból a termelés három alaptényezője, mégpedig a tervezés, a munka és a tőke egyenlő arányban részesül….Gazdasági életünk alapját az az elv jelenti, hogy népi közösségünk megélhetése biztosítandó elsősorban és csak ezen feltétel teljesítése esetén engedjen meg az államhatalom ..olyan nyereségeket, amelyek egyrészt biztosítják a népi közösség szükségleteit, másrészt pedig lehetővé teszik a termelésben közreműködő magánvagyonok fejlesztését.
 
VI.
 
A hungarizmus külpolitikája a nemzetközösség, a konnacionalizmus elvén épül fel, amely az egymásra utalt nemzetek érdekszövetségét …jelenti, az egyes nemzetek nemzeti önállóságának csorbítása nélkül…A magyarság ezeresztendős történelme folyamán három súlyos sorscsapást szenvedett el:
Az egyik 1240 – 41- ben a Muhi pusztai vereséggel kezdődő u.n. tatárjárás volt…A .. magyar királyt egyetlen szomszédja sem segítette, sőt…megzsarolták…
A másik súlyos sorscsapást 1526 – ban a Mohácsi csatavesztéssel kezdődő..u.n. török hódoltság volt…
A harmadik pusztító csapás az 1945 – ben bekövetkezett szovjetorosz megszállás…A hungarizmus ..elvet minden olyan szándékot, amely olyan nemzetekkel akarja egy államszövetségbe kényszeríteni, amelyek sohasem osztoztak nehéz sorsában. Az ilyen...terveket...a magyar nemzet érdekeivel ellentétben álló és csak egyes érdekcsoportok öncélú szándékainak tartja, miértis ezek ellen teljes erővel küzdeni fog. A hungarizmus figyelembe veszi…a Magyar Szent Korona összetartó erejét s ezért a nemzeti királyságot tartja Magyarország jövendő államformájának. Azonban mind az államforma, mindpedig az államfő kérdésében csak az egész magyar nép dönthet népszavazás keretében akkor, amikor ennek az összes előfeltételei adva lesznek.
 
VII.
 
Összefoglalás
 
   A hungarista ideológiának ezt a tömör kivonatát a következőkben foglaljuk össze:
1. A hungarizmus, mint i d e o l ó g i a a következő…A nemzet jövője mindenek felett.
2. A hungarizmus, mint m o z g a l o m arra törökszik, hogy ideológiájában lévő elveket átvigye a gyakorlati életbe.
3. A hungarizmus elveti a nemzeti társadalomnak a rétegződését…felsőosztály, középosztály, alsóosztály…Ehelyett társadalmi szemléletében a hivatásuknál fogva kialakult természetes csoportokat tartja a nemzeti társadalom összetevőinek…A hungarista társadalmi rétegződésnek eme tényezői…mindig egymás mellé vannak rendelve…
4. A föld azé aki …megműveli, tehát elsősorban a paraszt… tulajdona…
5. …a munkás nem csak felelős munkát végez, hanem a termelés hasznának az élvezője…
6….A hungarista értelmiséget… rátermettségük alapján kiemelkedett egyének képezik…
7. A nő hivatása az anyaság. Katasztrofális népi állományunkat tekintve, mozgalmunk legfontosabb feladata …odahatni, hogy a magyar nők hivatásukat teljes mértékben teljesíthessék.
8. Az ifjúság a jövő záloga. Bőséges gyermekáldás nélkül a legéletrevalóbb tervek mellett is bizonytalan a nemzet jövője.
9. A nemzeti társadalom… védelmét….a hungarista katonaság biztosítja.
10. Erkölcsi életünk alapja a keresztény vallás….de a nemzet érdekeivel ellentétes, idegen politikai célokat támogató egyházi megnyilvánulásokat elutasítjuk.
11. Külpolitikánk alapja a konnacionalizmus. Az egymásra utalt népek társ – és sorsközösségnek munkálói vagyuk.
12. Hiszünk a magyar népben, hiszünk a magyar nép jövőjében. Hiszünk célkitűzéseink igazságában, erejében és győzelmében.
 
Befejezés
 
Évekkel ezelőtt feltett kérdésre adjuk meg itt tömören a sokak által várt választ. Íme, ez a hungarizmus lényege. Ezért küzdöttünk, ezért támadtak bennünket …akik nemcsak nem ismerték a hungarizmust, de …habozás nélkül fogadták el a legkomiszabb és leghazugabb propagandát. Ezért halt vértanú halált emelt fővel és megingathatatlan hittel a hungarizmus megalkotója, Szálasi Ferenc, aki a halálos ítélet előtt az utolsó szó jogán azt mondotta:
„Meg vagyok győződve arról, hogy a régi világ a maga elavult ideológiai rendszerével romokban hever s ezt egy új világ fogja felváltani. A magyar nemzet az új világot csak a hungarizmusban tudja megtalálni.” 
…A mi feltétlen meggyőződésünk, hogy a mostani és a jövő magyar generációk történelmi feladatát képezi a Magyar Birodalomnak hungarista alapon való felépítése. Hisszük és hinni akarjuk, hogy a mostani szörnyű pusztulás után ezek a generációk felismerik történelmi feladatukat és minden erőfeszítéssel el is fogják végezni azt.
   Erre szólítjuk fel minden magyar testvérünket, hungaristát és nem hungaristát egyaránt. Aki elfogultság nélkül olvassa el azt, hogy mi a hungarizmus és önzetlenül akar dolgozni Hazánk felépítésén, bizonyára megfogja kezünket és együtt küzd velünk a hungarista Magyar Birodalomért.
 Akkor nem haltak hiába vértanuhalált legjobb magyar testvéreink!
 
Úgy legyen! 
K I T A R T Á S
1951 évi augusztus hó.
 
 
Eddig a Hungarista kis káté! Eszméit, ideológiáját össze lehet hasonlítani a mai Magyarországon honos gyakorlattal, és ki - ki szűrje le a maga tanulságát, véleményét.